Självkänsla, självförtroende, självbild? Vad är vad – och vad handlar det egentligen om? Begreppen är nära besläktade och kan påverka varandra men belyser olika delar av hur vi ser på oss själva. Låt mig förklara! 

Självförtroende handlar om vad vi tror om vår förmåga att klara av specifika situationer eller färdigheter – vår prestationsförmåga. Alltså nära kopplat till kunskaper och färdigheter inom olika områden. Självförtroendet varierar alltså från en situation till en annan.

Självbild är den bild du har av dig själv som person vilket innefattar en hel mängd saker. Bl.a. vilka egenskaper som är framträdande hos dig, vad du är bättre och sämre på, vad du tycker om och inte i livet och hur andra ser på dig. Att ha en god självbild innebär alltså att ha rätt bra koll på sina styrkor, svagheter och att känna sina begränsningar – en sämre självbild innebär således att inte riktigt känna sig själv.

Självkänsla handlar om en grundkänsla eller grundinställning du har till dig själv, vilken grad av acceptans, stolthet och nöjdhet du kan känna gentemot dig själv. En person med en grundläggande positiv och accepterande inställning till sig själv har oftast lättare att hantera motgångar i jämförelse med en som har en i grunden negativ inställning och låg grad av acceptans gentemot sig själv.

Innebörd av en låg självkänsla

En person med låg självkänsla tenderar att tolka neutral information från omgivningen som negativ, medan positiv information om oss själva lätt ignoreras eller förklaras bort. Låg självkänsla leder ofta till känslor av otillräcklighet, skam och missnöje samt en hög grad av självkritik – som blir tuff att leva med. Det kan även gå ut över relationer, exempelvis genom att bli överdrivet beroende av andra och att få yttre bekräftelse eller att bli självupptagen och överdrivet fokuserad på egna brister.  Ibland kan låg självkänsla på olika sätt hindra oss i våra liv, och då kan man behöva ta hjälp av en psykolog. Vid låg självkänsla finns en ökad sårbarhet för att drabbas av depression, oro och ångest eller stressrelaterad problematik.

Det är också vanligt att en person med låg självkänsla värderar och bedömer sig själv utifrån sina prestationer och hur dessa bekräftas av andra, vilket kallas prestationsbaserad självkänsla. Om ditt värde i hög grad baseras på dina prestationer så kommer misstag att kännas förödande och det blir svårt att tillåta sig själv att misslyckas. Detta kan leda till svårigheter att ta kritik och överdriven värdering av andras åsikter. Vid låg självkänsla är det vanligt att man har svårt att sätta gränser och att hävda sina egna behov och åsikter.

Självkänslan går att påverka!

Självkänsla är föränderlig och fullt möjlig att stärka! Psykologisk behandling kan vara till stor hjälp om du upplever låg självkänsla. Vid behandling av låg självkänsla undersöker du och din psykolog inledningsvis vilka konsekvenser den låga självkänslan leder till i ditt liv. Ofta handlar det om att kartlägga olika beteendemönster: hur du agerar i olika situationer samt om det finns saker du brukar undvika på grund av din låga självkänsla. Ni undersöker även återkommande tankemönster och svåra känslor kopplade till problematiken. I behandlingen arbetar du sedan med att stegvis bryta dessa mönster, med stöd av din psykolog. På så sätt får du tillgång till nya erfarenheter och därmed möjlighet till att stärka din självkänsla.