Speja

    psykologi

 

SARA RENKLINT  Ι  JOHANNA ELIASSON

Tjänster för företag & organisationer

N

Föreläsning / utbildning

Är din organisation i behov av förläsning eller utbildning inom psykologi?
Vi erbjuder utbildningar inom det psykologiska kunskapsfältet. Det kan t.ex. handla om stress och återhämtning, om mental träning och prestation, om psykisk ohälsa. Det kan också handla om något mer avgränsat som t.ex. en särskild typ av problematik eller kompetensutvecking inom ett specifikt område.

N

Handledning

En möjlighet att i sitt arbete få reflektera över sina erfarenheter, öka sin självkännedom och få stöd i utmanande situationer. God handledning ger möjligheter att utveckla sina färdigheter i arbetsrollen och ökar kvaliteten i arbetet. 

Visa mer/mindre

Att erbjuda handledning och reflektionstid för din personal signalerar att du som arbetsgivare värnar om personalens välmående och hållbarhet över tid. Handledning kan bidra till att minska stressnivåerna bland personalen, förbättra arbetsklimatet i gruppen samt vara till stor hjälp för arbetsgrupper som vill öka sin effektivitet och prestation.

Vi erbjuder handledning inom en rad olika områden. Kontakta oss med din förfrågan!

N

Chefsstöd

Hos oss kan du få stöd att hantera de psykologiska och emotionella utmaningar som kan följa med arbetet som chef. Vi erbjuder chefstöd både i specifika situationer där behov av stöd uppstår, men även som en kontinuerlig kontakt för utveckling. 

Visa mer/mindre

Ett gott ledarskap är viktigt för arbetsmiljön och kan främja en positiv arbetsplatskultur.

Samtidigt följer många specifika utmaningar med rollen som chef. De kan till exempel handla om att hantera stress och konflikter på arbetsplatsen, att driva förändringar och att arbeta motiverande för medarbetare med olika personligheter och arbetsstilar. En annan utmaning är att chefsrollen ofta medför en hög grad av ansvar, hög arbetsbelastning och ensamhet i den specifika rollen. Hör av dig för att prata mer om möjliga upplägg.

N

Psykologisk kompetens

Behöver du psykologisk kompetens inom ett annat område? 

Psykologisk kompetens kan vara till nytta i en bredd av frågor – eftersom psykologi handlar om människors beteende och mentala hälsa. Har du en idé som du vill bolla med oss eller en fråga – hör av dig så kan vi prata vidare!

Varför ta hjälp av en psykolog?

 

 

Ökad självkännedom

Ökad självkännedom och självförståelse kan bidra till att du utvecklar en mer positiv självbild och en ökad självacceptans.

Förbättra relationer

Genom att lära dig mer effektiva kommunikations- och konfliktlösningsfärdigheter kan du förbättra dina relationer.

Ökade färdigheter

Utveckla effektiva  coping-strategier för att hantera stress och svårigheter i livet.

Minska symtom på psykisk ohälsa

Det finns ett gott forskningsstöd för att psykologisk behandling minskar symtom på psykisk ohälsa som stress, ångest, depression, tvång och andra tillstånd.

Ökad livstillfredsställelse

Att identifiera och arbeta mot dina mål och värderingar kan öka din tillfredsställelse i livet.

Förbättra fysisk hälsa

Förbättra din fysiska hälsa genom att minska stress och hitta strategier för att främja hälsosamma beteenden såsom motion och sömn.

Spejas filosofi och arbetssätt

Vi på Speja är utbildade inom både KBT (Kognitiv beteendeterapi) och PDT (Psykodynamisk terapi), som är de stora paraplyer under vilka även andra metoder som exempelvis ACT och CFT ryms. Utöver den breda grunden har vi under åren vidareutbildat oss i fler metoder som tillskott i våra verktygslådor  – vid såväl  behandling, stöd för dig i ditt chefsuppdrag och vid handledningsuppdrag.   

Utöver de behandlingsmetoder och den kunskap om hälsa som psykologer har, så har vi även en gedigen kunskap om människans fungerande  i grupp och organisation. På Speja är vi måna om att använda vår kunskap brett, och provar gärna nya grepp och användningsområden där vår kompetens kan komma till nytta.

Vi som arbetar på Speja är båda psykologer, legitimerade av socialstyrelsen. Det innebär att du oavsett typ av uppdrag kan vara trygg med att det finns en garanterad kunskapsgrund för det arbete vi utför.