Nedstämdhet är en vanlig känsla som alla människor upplever ibland, beroende  på till exempel stress, sömnbrist eller en tuff livssituation. Nedstämdhet är oftast  tillfällig och försvinner av sig själv, men ibland blir den mer långvarig och påverkar vardagen negativt. När en person upplever nedstämdhet kan det påverka olika delar av livet, inklusive arbete, relationer och hälsa.  För att hantera nedstämdhet kan man proaktivt engagera sig i aktiviteter som kan bidra till att öka humöret, såsom motion, social interaktion eller andra hobbyer. Ibland behövs också att man tar hand om sig själv genom att ta itu med underliggande faktorer som kan orsaka nedstämdheten, till exempel genom att ta en paus från stressiga situationer eller söka hjälp från en psykolog.

När nedstämdhet håller i sig över en längre  tid och påverkar ens liv och hälsa negativt så brukar vi prata om depression. Vanliga symtom på depression är just känslor av nedstämdhet, brist på intresse för aktiviteter som tidigare varit roliga,, sömnstörningar, socialt undandragande, ändrade matvanor och minskad energi. Andra symtom kan vara känslor av hjälplöshet eller hopplöshet, koncentrationssvårigheter, minskat självförtroende och självkänsla, och ibland till och med självmordstankar. Depression är en vanlig sjukdom som drabbar cirka 1 av 10 personer under deras livstid. Det kan orsakas av en kombination av genetiska, biologiska, miljömässiga och psykologiska faktorer. Vid en depression kan man behöva  professionell hjälp för att bryta tillståndet. 

Hur depression uppstår och håller i sig – “den depressiva spiralen”

Den depressiva spiralen är ett begrepp som används för att beskriva den negativa cykel av tankar, känslor och beteenden som kan uppstå vid depression. Det är viktigt att komma ihåg att depression är en komplex sjukdom och att inte alla personer upplever den på samma sätt, men den depressiva spiralen kan ge en allmän förståelse för hur en negativ cykel kan utvecklas och förstärkas.

Spiralen börjar vanligtvis med negativa tankar och känslor, till exempel känslor av nedstämdhet, hopplöshet, trötthet eller värdelöshet. Dessa tankar och känslor kan göra det svårt för personen att engagera sig i aktiviteter de tidigare tyckte om eller att uppleva glädje. Det kan också påverka sömnen, aptiten och energinivån.

När personen inte orkar  engagera sig i aktiviteter eller inte upplever glädje kan de känna sig ännu mer nedstämda eller misslyckade. Det kan leda till negativa tankemönster och självkritik  som exempelvis “jag kommer aldrig att bli bättre” eller “ingenting spelar någon roll”. Dessa tankar förstärker och fördjupar den negativa känslan av depression.

Depressionen kan också påverka personens beteenden. På grund av bristande energi och motivation kan de dra sig tillbaka från sociala aktiviteter, arbete eller skola. Detta sociala tillbakadragande kan i sin tur leda till ensamhet och isolering, vilket förstärker de negativa känslorna och tankarna ytterligare.

På detta sätt  förstärker tankarna, känslorna och beteendena  varandra i en negativ cykel, som kan vara utmanande att bryta på egen hand. 

Psykologisk behandling

En av de metoder som har gott stöd i forskningen för att behandla depression kallas för beteendeaktivering. Metoden fokuserar på att öka klientens aktivitetsnivå, vilket kan hjälpa till att minska symtom på depression och öka känslan av välbefinnande. I beteendeaktivering arbetar klienten tillsammans med psykologen med att identifiera vilka aktiviteter som brukade vara meningsfulla eller njutningsfulla, men som klienten har slutat med på grund av depressionen. Psykologen kan sedan hjälpa klienten att planera och schemalägga dessa aktiviteter på nytt och att bryta ner dem i mindre steg för att göra dem mer hanterbara.

Genom att gradvis öka sin aktivitetsnivå kan klienten uppleva en ökning av positiva känslor och en minskning av negativa känslor och symtom på depression – en positiv spiral skapas. Psykologen kan också hjälpa patienten att hantera eventuella hinder eller motstånd som kan uppstå under behandlingen.

Beteendeaktivering är  en effektiv behandlingsmetod för personer med mild till måttlig depression. Det kan användas som en fristående behandling eller i kombination med andra terapeutiska metoder. Våra psykologer kan hjälpa dig att utvärdera vilken behandlingsmetod som är lämpligast för dig baserat på dina specifika behov och omständigheter.

Det är viktigt att komma ihåg att det finns hjälp att få för personer som lider av depression. Om du känner att du eller någon i din närhet kan ha depression är det viktigt att söka hjälp så snart som möjligt.